Yin Care Skin Care

  • Traditional Chinese herbal tincture. Use for psoriasis, eczema, athletes foot, genital itchiness and external candida.
  • she change zi, jin yin hua, ai ye, huang bai, ku shen, cang zhu, yin chen hao, bo he, zhi zi, tu jing pi, shi chang pu, hunag qin, du huo, di fu zi, purified water