Skin Care

Yin Care Skin Care

  • Traditional Chinese herbal tincture. Use externally for psoriasis, eczema, athletes foot, genital itchiness and external candida.
  • Made with the following Chinese herbs: she change zi, jin yin hua, ai ye, huang bai, ku shen, cang zhu, yin chen hao, bo he, zhi zi, tu jing pi, shi chang pu, hunag qin, du huo, di fu zi and purified water.